نگاهی به وصیت نامه عرفانی، سیاسی شهید سردار سلیمانی/بصیرت در انتخابات

سخنرانی استاد علی خیرآبادی/نگاهی به وصیت نامه عرفانی، سیاسی شهید سردار سلیمانی/بصیرت در انتخابات:

لینک دانلود