جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
کد مطلب: ۵۱۷۶

تیمم
آموزش فقه

تیمم

::> ولایت آنلاین، گروه احکام <::
برای تیمم لازم نیست یقین کند که آب برای او ضرر دارد، بلکه اگر احتمال ضرر بدهد، و احتمال در نظر مردم بجا باشد، و از احتمال ترس برای او پیدا شود، باید تیمم کند.

بسم الله الرّحمن الرّحیم

آموزش فقه:

تیمم:

موارد تیمم:

در این موارد باید به جای وضو و غسل تیمم کرد:
1- آب نباشد و یا دسترسی به آن نداشته باشد.
2- آب برای انسان ضرر باشد؛ مثلا به سبب استفاده از آب، مرضی در او پیدا می شود.
3- اگر آب را به مصرف وضو یا غسل برساند، بیم آن می رود که خود یا همسر یا فرزندان یا رفیق، یا کسانی که به وی مربوطند، از تشنگی بمیرند یا مریض شوند یا به قدری تشنه شدند که تحمل آن مشقت دارد و همچنین کسی که حفظ جان او واجب است طوری تشنه باشد که اگر آب را به او ندهند تلف می‌ شود. 
4- بدن یا لباس او نجس است و آب بیش از تطهیر آن ندارد، و لباس دیگری هم ندارد .
5- وقت برای وضو گرفتن یا غسل کردن ندارد به طوری که اگر وضو بگیرد یا غسل کند، تمام نماز یا مقدادی از آن بعد از وقت خوانده می شود.


مقدار جستجو برای پیدا کردن آب:
الف) در آبادی : تا وقتی که از پیدا شدن آب نا امید شود.
ب ) در بیابان: اگر زمین آن پست و بلند است یا به واسطه درخت و مانند آن عبور در آن مشکل است، باید از هر طرف به اندازه پرتاب یک تیر کمان که تقریبا دویست گام است به دنبال آب برود.
اگر زمین آن پست و بلند نیست و عبور مشکل نباشد، باید در هر طرف به اندازه پرتاب دو تیر کمان به دنبال آب برود.


چند مساله:
1- در هر طرفی که یقین دارد آب نیست، در آن طرف جستجو لازم نیست.
2- برای تیمم لازم نیست یقین کند که آب برای او ضرر دارد، بلکه اگر احتمال ضرر بدهد، و احتمال در نظر مردم بجا باشد، و از احتمال ترس برای او پیدا شود، باید تیمم کند.
3- کسی که مبتلا به چشم درد است و آب برای او ضرر دارد، باید تیمم کند.
4- اگر عمدا نماز را به قدری تاخیر بیندازد که وقت وضو یا غسل نداشته باشد، معصیت کرده ولی نماز او با تیمم صحیح است، گرچه احتیاط مستحب است قضای آن نماز را بخواند.
5- کسی که شک دارد اگر وضو بگیرد یا غسل کند وقت برای نماز او می ماند یا نه، باید تیمم کند.
6- اگر انسان به قدری وقت دارد که می تواند وضو بگیرد یا غسل کند و نماز را بدون کارهای مستحبی آن؛ مثل اقامه و قنوت بخواند، باید غسل کند یا وضو بگیرد و نماز را بدون کارهای مستحبی آن بجا آورد، بلکه اگر به اندازه سوره هم وقت ندارد باید غسل کند یا وضو بگیرد ونماز را بدون سوره بخواند.


استفتا:
س- اگر در جایی انسان، مانند منزل خود جنب شود و به عللی، مثل دور بودن حمام یا خجالت کشیدن یا.... در حال جنابت بماند تکلیف چیست و همینطور در کوه و بیابان که به موقع دسترسی به آب ندارد؟
ج- عذرهای ذکر شده، مجوز تیمم نیست و باید غسل کند، ولی اگر غسل کردن به واسطه نبودن آب یا دور بودن آب و دسترسی نداشته به آن میسور نبود، باید برای نماز تیمم کند.

کیفیت تیمم:
برای تیمم، اعمال ذیل باید به ترتیب انجام داده شود:
زدن کف دو دست با هم بر جیزی که تیمم با آن صحیح است.
کشیدن کف هر دو دست در تمام پیشانی و دو طرف آن، از جایی که موی سر می روید تا ابروها و بالای ببینی و بنابر احتیاط واجب باید دست ها روی ابروها هم کشیده شود.
کشیدن کف دست چپ بر تمام پشت دست راست.
کشیدن کف دست راست در تمام پشت دست چپ.
تمام کارهای تیمم باید با قصد تیمم و اطاعت از دستور الهی انجام شود و نیز باید معلوم کند که تیمم به جای وضو است یا غسل و چه غسلی.

چیزهایی که تیمم بر آنها صحیح است:
خاک
ریگ
اقسام سنگ ها؛ مانند سنگ سیاه، سنگ مرمر، سنگ گچ و سنگ آهک
(پیش از پخته شدن) ولی تیمم بر جواهر، مانند عقیق و فیروزه باطل است.
گل پخته؛ مانند آجر و کوزه.

چند مساله:
1- تیممی که به جای وضو است با تیممی که به جای غسل است، تفاوتی ندارد مگر در نیت.

2- کسی که به جای وضو تیمم کرده است؛ اگر یکی از چیزهایی که وضو را باطل می کند از او سر بزند تیممش باطل می شود.
3- کسی که به جای غسل تیمم کرده است، هر گاه یکی از موجبات غسل، مثل جنابت یا مس میت پیش آید تیممش باطل می شود.
4- تیمم در صورتی صحیح است که انسان نتواند وضو بگیرد، یا غسل کند، بنابر این اگر بدون غذا تیمم کند صحیح نیست و اگر عذر داشته باشد و با طرف شود؛ مثلا آب نداشته و آب پیدا کند، تیمم او باطل می شود.
5- اگر به جای غسل جنابت تیمم کند، لازم نیست برای نماز وضو بگیرد، ولی اگر به جای غسل های دیگر تیمم کند، با آن تیمم نمی تواند نماز بخواند و باید برای نماز وضو بگیرد و اگر نتواند وضو بگیرد، باید تیمم دیگری به جای وضو انجام دهد.
6- اگر بدل از غسل، تیمم کند و بعد کاری که وضو را باطل می کند برای او پیش آید، چنانچه برای نماز های بعد نتواند غسل کند باید وضو بگیرد و اگر نمی تواند وضو بگیرد، باید بدل
از وضو تیمم نماید.


شرایط صحت تیمم:
اعضای تیمم یعنی پیشانی و دست ها پاک باشد.
پیشانی و پشت دست ها را بالا به پایین مسح کند.
چیزی که بر آن تیمم می کند پاک و مباح باشد.
ترتیب را رعایت کند.
موالات را رعایت کند.
چیزی بین دست و پیشانی و دست و پشت دست، به هنگام مسح، فاصله نباشد.


احکام تیمم:
1- اگر خاک و ریگ و کلوخ و سنگ پیدا نشود، باید به گرد و غبار که روی فرش و لباس و مانند اینهاست تیمم کند.
2- اگر با خاک و ریگ چیز دیگری؛ مثلا کاه، که تیمم بر آن باطل است، مخلوط باشد نمی تواند بر آن تیمم کند، ولی اگر آن چیز به قدری کم باشد که در خاک یا ریگ از بین رفته حساب شود، 
اشکال ندارد.
3- برای آنکه یقین کند تمام پشت دست را مسح کرده، باید مقداری بالاتر از مچ را هم مسح کند، ولی مسح بین انگشتان لازم نیست.
4- پیشانی و پشت دست ها را باید از بالا به پایین مسح کند و کارهای آن را نیز پشت سر هم انجام دهد و اگر بین آنها به قدری فاصله دهد، که نگویند تیمم می کند، باطل است.
5- انسان باید برای تیمم، انگشتر را از دست بیرون آورد و مانعی اگر بر پیشانی یا دست ها باشد بر طرف کند.
6- اگر پیشانی و پشت دست ها، مو داشته باشد اشکال ندارد،ولی اگر موی سر، روی پیشانی آمده باشد،باید آن را عقب بزند.
7- کسی که وظیفه اش تیمم است، اگر بداند تا آخر وقت عذر او بر طرف می شود، باید صبر کند و با وضو یا غسل نماز بخواند، ولی اگر بداند که تا آخر وقت عذرش باقی می ماند، می تواند در وسعت وقت هم با تیمم نماز بخواند.
8- کسی که نمی تواند وضو بگیرد یا غسل کند، می تواند نماز های قضای خود را با تیمم بخواند. هر چند احتمال بدهد به طوری عذر او بر طرف می شود، ولی در صورتی که بداند عذرش
بر طرف می شود باید تا پیش از تنگ شدن وقت منتظر بماند.
9- کسی که نمی تواند وضو بگیرد یا غسل کند، جایز است آن دسته از نماز های مستحب که وقت معین دارد، مثل نافله های شبانه روز را با تیمم بخواند.

تیمم کسی که دستش قطع شده:
1- کسی که یک دستش قطع شده، برای تیمم باید دست دیگر را بر زمین بزندو بر پیشانی بکشد و پس از آن پشت دست را بر زمین بکشد.
چنانچه با یک بار کشیدن دست بر پیشانی تمام آن مسح نشد، دو بار دست را بر پیشانی بکشد.
2- کسی که دو دستش قطع شده، برای تیمم باید پیشانی را بر چیزی که تیمم صحیح است بکشد و چنانچه با یک بار تمام پیشانی مسح نشد تکرار می کند و اگر خودش نتواند تیمم کند، نایب می گیرد.

احکام کلی:
1-تمام کارهایی که با وضو صحیح است، با تیمم بدل از وضو هم صحیح است.
2- کسی که بدل از غسل تیمم کرده، تا زمانی که تیمم و عذر او باقی است، مانند کسی است که غسل  گروه است.
3- تمام مبطلات وضو، تیمم بدل از وضو را باطل می کند و تمام موجبات غسل،  تیمم بدل از غسل را باطل می کند.


نام کتاب: آموزش فقه
نام نویسنده کتاب: محمد حسین فلاح زاده


نام نویسنده مطلب: عالیه شریفی


تاریخ ارسال مطلب: ۲۳:۲۷ - ۱۳۹۸/۴/۴
ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر مربوطه در وب منتشر خواهند شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهند شد.


مهمترین مطالب
مهمترین مطالب گروه