چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸
کد مطلب: ۳۲۹۷

استفاده از اموالی که زکات آن پرداخت نشده
احکام جدید

استفاده از اموالی که زکات آن پرداخت نشده

::> ولایت آنلاین، گروه احکام <::
سوال: آیا استفاه از اموال کسی که زکات پرداخت نمی کند چه صورت دارد؟

بسم الله الرّحمن الرّحیم

استفاده از اموالی که زکات آن پرداخت نشده:

سوال: آیا استفاه از اموال کسی که زکات پرداخت نمی کند چه صورت دارد؟

 حضرت آیت الله خامنه ای: تا یقین به تعلق زکات به عین اموال ندارید استفاده از آنها اشکال ندارد.

 حضرت آیت الله صافی گلپایگانی: اگر یقین نداشته باشید که آنچه مورد استفاده شما قرار می گیرد، از مال زکوی تهیه شده، اشکال ندارد.

 حضرت آیت الله مکارم شیرازی: استفاده از اموالی که زکات به آن تعلق گرفته و زکلات آنرا نپرداخته جایز نیست، همچنین اموالی که با پول حاصل از فروش اموال مذکور تهیه شده است، مگر اینکه زکات آن را بپردازند.

حضرت آیت الله بهجت: تا یقین به تعلق زکات به مال محل ابتلا نباشد، اشکال ندارد.

 حضرت آیت الله تبریزی: در صورتی که همان مالی که به آن زکات تعلق گرفته یعنی خود گندم و جو وامثال آن مورد ابتلا واقع شد تصرف و استفاده از آن جایز نیست. کسی که زکات نمی دهد نان خوردن در خانه او اشکال دارد و لکن استفاده از اموال دیگر شخص مزبور مانعی ندارد.

 حضرت آیت الله سیستانی: اگر از عین مال که متعلق زکات است نباشد، اشکال ندارد.

 حضرت آیت الله فاضل لنکرانی: اشکال ندارد, چون یقین ندارد که در آن مال زکات هست، بلی، اگر یقین دارد که در همان مال مورد استفاده زکات هست باید بپردازد.

خواندن نماز در خانه یا زمین زکات نداده:

سوال: خواندن نماز در خانه یا زمینی که از پول زکات نداده خریداری شده، همچنین خواندن نماز با لباسی که این گونه است، صحیح است یا باطل؟

حضرت آیت الله خامنه ای: اگر خریداری اشیاء مذکور ه به ذمه بوده و درموقع خرید هم قصد نداشته که ازعین مال متعلق زکات بپردازد، نماز خواندن در آنها اشکال ندارد.

حضرت آیت الله فاضل لنکرانی: اگر با عین پولی که خمس و زکات آن را نداده ملکی بخرد، تصرف او در ملک حرام و نمازش هم درآن باطل است.

 حضرت آیت الله سیستانی: زکات به پول و لباس تعلق نمی گیرد.

 حضرت آیت الله مکارم شیرازی: جایز نیست، مگر اینکه مبلغ زکات را بپردازند.

حضرت آیت الله تبریزی: چون معمولا به عین مال زکاتی خریداری نمی شود، خواندن نماز در خانه یا زمین خریداری شده جایز است و پرداخت کننده عین مال زکاتی ضامن زکات است و ذمه اش به فروشنده نیز مشغول است.

 حضرت آیت الله صافی گاپایگانی: به پول زکات تعلق نمی گیرد، بلی، اگر گندم متعلق زکات را بفروشد و معامله عین به عین باشد و با آن پول زمین یا لباس را بطور معامله عین به عین بخرد، نماز در آن زمین یا آن لباس باطل است و. لکن نظر به اینکه معاملات غالبا به نحو کلی است، گرچه صاحب زمین و لباس مدیون است، لکن نماز در آن زمین و با آن لباس اشکال ندارد.

 حضرت آیت الله بهجت: تصرفات در آن خانه یا زمین یا لباس جایز و حلال است چون خرید به ذمه بوده است.

لزوم رعایت شرایط در نماز جماعت اهل سنت:

سوال: در بیرون مسجد الحرام و مسجد النبی صلی الله علیه و آله، اتصالی میان صفوف جماعت وجود ندارد، اگر کسی دراین مکانها در نماز جماعت شرکت کرد، آیا صحیح است؟

حضرت آیت الله خامنه ای: در مواردی که معلوم نیست موافق نظراهل سنت باشد، مانند آنچه در سوال ذکر شده نماز صحیح نیست.

 حضرت آیت الله فاضل لنکرانی: خیر, ولی اگر نمی دانسته است لازم نیست نمازها را قضا کند.

حضرت آیت الله صافی گلپایگانی: اگر شرکت در جماعت موجب تالیف آنها شود اعاده لازم نیست، ولی احراز این امر مشکل است، بنابراین به احتیاط واجب اعاده لازم است.

 حضرت آیت الله تبریزی: چنانچه قرائت را خودش اتیان کند و سایر شرایط نماز را به مقدار ممکن رعایت کند، مجزی است.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی: چنین نمازهایی را اعاده نمایید.

 حضرت آیت الله بهجت: ماموم در نماز با مخالفین (غیر شیعه) واجب است، به وظیفه منفرد عمل کند و اگر لازم است تقیه کند، حمد و سوره و لااقل حمد را را به صورت آهسته بخواند ولی در غیر این صورت نماز را اعاده نماید.

حضرت آیت الله سیستانی: اگر قرائت را بخواند صحیح است. (مسئله1181)

شرکت در نماز اهل سنت:

 سوال: به زایرانی که به حج یا عمره مشرف می شوند تاکید شده در نمازهای جماعت اهل سنت شرکت کرده و از باب تقیه همراه آنان نماز جماعت بخوانند، آیا اعاده نمازهای خوانده شده لازم است یا خیر؟

حضرت آیت الله خامنه ای: خیر لازم نیست.

 حضرت آیت الله صافی گلپایگانی: اگر شرکت در جماعت موجب تالیف آنها شود اعاده لازم نیست، ولی احراز این امر مشکل است بنابراین به احتیاط واجب، اعاده لازم است.

 حضرت آیت الله تبریزی: در فرض سوال چنانچه وقت نماز داخل شده و حمد و سوره را ولو در نماز جهریه به نحو اخفات بخواند مجزی است و اعاده ندارد.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی: اعاده ندارد.

حضرت آیت الله سیستانی: اگر قرائت را بخوانند هر چه آهسته، نماز صحیح است، ولی نماز جمعه با آنها مجزی نیست و نماز مغرب آنها قبل از وقت است و مجزی نیست.

 حضرت آیت الله فاضل لنکرانی: در صورت وجود شرایط تقیه، اعاده نماز لازم نیست.

 حضرت آیت الله بهجت: مسئله 1181 رساله: ماموم در نماز با مخالفین (غیر شیعه) واجب است به وظیفه منفرد عمل کند و اگر لازم است تقیه کند، حمد و سوره ولااقل حمد را به صورت آهسته بخواند, ولی در غیر این صورت نماز را اعاده نماید.

لزوم استفاده از مهر در نماز در غیر موارد تقیه:

سوال: به زائران سفارش شده در نمازهای جماعت اهل سنت از مهر استفاده نکنند، ولی متاسفانه مشاهد ه شده در اثر عدم توجیه مناسب توسط مدیران یا روحانیون کاروانها درهتل ها یا در مساجد عادی و مسیر راه برخی زائران بدون مهر یا حصیر یا چیزی که سجده بر آ ن صحیح است، نماز می خوانند، آیا نمازشان صحیح است؟

حضرت آیت الله خامنه ای: جایی که انسان باید تقیه کند می تواند بر فرش  ومانند آن سجده نماید، ولی اگر در همان محل بتواند بطوری که به زحمت نیفتد بر حصیر یا سنگ و امثال آن سجده کند ،بنابر احتیاط واجب باید بر این اشیاء سجده نماید.

حضرت آیت الله فاضل لنکرانی: خیر، در غیر موضع تقیه باید بر مهر و سنگ و امثال ذالک سجده کرد.

حضرت آیت الله صافی گلپایگانی:  در فرض سوال نماز صحیح نیست.

 حضرت آیت الله تبریزی: چنانچه مورد تقیه مداراتی نبوده باشد باید بر چیزی که سجده بر آن صحیح است سجده کند.

 حضرت آیت الله مکارم شیرازی: در مکانهایی که استفاده از مهر و مانند آن مشکلی ندارد، سجده بر فرش جایز نیست.

حضرت آیت الله بهجت: خیر باطل است .

 حضرت آیت الله سیستانی: اگر تقیه مداراتی آن را اقتضا نکند صحیح نیست.

لزوم سجده بر مهر و حصیر و امثال آن:

سوال: در مسجد الحرام و مسجد النبی علیه السلام، و مساجد دیگرغالبا فرش است آیا سجده بر فرشها صحیح است؟ و اگر این گونه نماز خوانده شد اعاده لازم است؟

حضرت آیت الله خامنه ای: جایی که انسان باید تقیه کند می تواند بر فرش و مانند آن سجده نماید ولی اگر در همان محل بتواند بطوری که به زحمت نیفتد بر حصیر یا سنگ و امثال آن سجده کند، بنابر احتیاط واجب باید بر این اشیاء سجده نماید.

 حضرت آیت الله فاضل لنکرانی: اگر امکان نماز خواندن بر روی سنگ و حصیر و کاغذ و امثال ذالک نباشد مانعی ندارد و اعاده ندارد.

حضرت آیت الله تبریزی: چنانچه در مساجد مزبور موضعی نباشد که سجده بر آن صحیح است، مثل سنگ فرش، نمازی که بر فرش سجده کرده است مجزی است.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی: چنانچه امکان سجده بر سنگ فرشهای مسجد نباشد، نماز در قسمت مفروش اشکالی ندارد.

حضرت آیت الله بهجت: تا ممکن است باید بر سنگ یا مثل حصیر سجده کرد و گرنه اعاده نماز لازم است.

 حضرت آیت الله سیستانی: اگر در مسجد جایی بدون فرش نباشد که بتوان آنجا نماز خواند، نماز صحیح است.

لزوم نهی از روشهای غیر اخلاقی و غیر دینی:

سوال: رخی از زائران زن و یا مرد ایرانی با وضعیت غیر اسلامی و غیر اخلاقی در سرزمین وحی حضور پیدا می کنند و آبروی ایران و شیعه را مخدوش می سازند، آیا زمینه سازی برای حضور چنین افرادی و عدم برخورد با رفتارهای غیر اسلامی آنان توسط مسئولان و متولیان امر چه صورت دارد؟ و توصیه حضرتعالی در این ضمینه چه  می باشد؟

حضرت آیت الله خامنه ای: برهمه لازم است به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل کنند.

 حضرت آیت الله فاضل لنکرانی: باید مراعات شود و مسئولین حداکثر تلاش خود را برای جلوگیری از این امر بکنند.

 حضرت آیت الله سیستانی: زمینه سازی برای حضور اشکال ندارد، ولی باید آنها را نهی از منکر کنند.

حضرت آیت الله صافی گلپایگانی: مردان و زنان مسلمان درهر جا چه در سرزمین وحی چه غیر آن باید از جهت اخلاق وعمل روش صحیح و مشروع داشته باشند و قولا وعملا موجب وهن اسلام و ترویج بی مبالاتی نباشند و اگر با وضع زننده ظاهر شوند، لازم است هر کس مشاهده کرد، نهی کند واین تکلیف نسبت به مسئولین که قدرت اجرایی هم دارند تاکید بیشتری دارد.

حضرت آیت الله تبریزی: کسانی که از منکرات اطلاع دارند یا می بینند, در صورتی که احتمال تاثیر بدهند، باید نهی از منکر کنند و به نحو فردی و جمعی از منکر را تکرار کنند تا اینکه منکرات ترک شود.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی: مسئولین باید جلوی این منکرات را بگیرند.

 حضرت آیت الله بهجت: امر به معروف و نهی از منکر با شرایط آن برهمگان واجب است.

خرید و فروش کالاهی شرکتهای اسرائیلی:

 ( ما به اسرائیل در کتاب تورات اعلام کردیم: که دوبار در زمین فساد خواهید کرد و برتری جویی بزرگی خواهید نمود، هنگامی که نخستین وعده فرارسد، گروهی از بندگان پیکار جوی خود را بر ضد شما می انگیزیم (تا شما راسخت درهم کوبند) خانه ها را جستجو می کنند واین وعده ای است قطعی. پس شما را بر آنها چیره می کنیم و شما را بوسیله داراییها و فرزندانی کمک خواهیم کرد ونفرات شما را بیشتر قرار می دهیم, اگر نیکی کنید به خودتان نیکی می کنید و اگر بدی کنید بازهم به خود می کنید. هنگامی که وعده فسادگری دوم فرا رسد( جنگجویان نیرومند مومن را برای قلع وقمع شما می فرستیم) که آثار غم و اندوه در صورتهایتان ظاهر می شود و داخل مسجد الاقصی می شوند، همان گونه که بار اول وارد شدند و آنچه را زیر سلطه خود می گیرند، درهم می کوبند.)1

(به این ترتیب باید مسلمانان در انتظار پیروزی دوم بر بنی اسرائیل باشند به طوری که مسجد لااقصی را از چنگال آنها بیرون آورند و نفوذشان را از این سرزمین اسلامی به کلی قطع کنند، این همان چیزی است که همه مسلمین جهان در انتظار آن هستند و وعده فتح و نصرت الهی است نسبت به مسلمانان.)2

سوال: خواهشمند است نظر مبارک خود را نسبت به خرید و فروش کالاهای اسرائیلی و شرکتهای حامی رژیم صهیونیستی در بلاد اسلامی اعلام فرمائید؟

حضرت آیت الله خمینی ره: کمک به اسرائیل چه فروش اسلحه و مواد منفجره و چه فروش نفت حرام مخالفت با اسلام است. رابطه با اسرائیل وعمال آن چه رابطه تجاری و چه رابطه سیاسی حرام و مخالفت با اسلام است، باید مسلمین از استعمال امتعه اسرائیل خودداری کنند. صحیفه نور,139/1

حضرت آیت الله خامنه ای: تحریم اقتصادی دولت غاصب و به رسمیت نشناختن آن وظیفه همه دولتهای مسلمان است و ملتها باید در برابر این مسئله حساسیت نشان دهند و با این وسایل و با همه وسایل ممکن باید با توطئه جاری مقابل و از تاثیر آن ممانعت بعمل آید. 70/7/25

حضرت آیت الله سیستانی: هیچ مسلمانی نمی تواند از محصولات یک کشور غیر اسلامی که در حال جنگ با مسلمین است مثل اسرائیل چیزی بخرد.

حضرت آیت الله فاضل لنکرانی: بر همه مسلملانان لازم است به خطر اسرائیل توجه عمیق داشته باشند, امروز همه قرائن و شواهد حاکی است که این دولت غاصب در صدد مقابله با اساس اسلام است و ظلم او محدود به سرزمین فلسطین نخواهد بود, از این جهت لازم است به هر نحوی که می توانند مخالفت و دشمنی خود را با این رژیم ابراز و از هر گونه عملی که حاکی از ارتباط یا تقویت آنان است، اجتناب نمایند و تردیدی نیست که خرید و فروش از مراکزی که ولو به مقدار اندک با این رژیم مرتبط است حرام است و خصوصا مسلمانان در بلاد اسلامی باید از معامله با آنان خود داری و اجازه حضور شرکتهای حامی آنان را ندهند، خداوند مسلمانان را از ظلم و ستم این رژیم حفظ و هر چه زودتر آنان را محو و نابو د سازد.

حضرت آیت الله تبریزی: خرید و فروش کالاهای مزبور تایید حکومت ظالم حساب می شود و جایز نیست.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی: هر نوع کمک به رژیم غاصب اسرائیل حرام است.

قمه زنی:

سوال: قمه زنی درعزاداریها از نظر شرعی چه صورت دارد؟

حضرت آیت الله خامنه ای: هر کاری که برای انسان ضررداشته یا باعث وهن دین و مذهب گردد حرام است و مومنین باید از آن اجتناب کنند. قمه زنی علاوه بر اینکه از نظر عرفی از مظاهر حزن و اندوه محسوب نمی شود و سابقه ای درعصر ائمه علیهم السلام و زمانهای بعد از آن ندارد و تاییدی هم به شکل خاص یا عام از معصوم علیه السلام در مورد آن به ما نرسیده است، در زمان حاضر موجب وهن و بد نام شدن مذهب می شود. بنابر این درهیچ حالت جایز نیست. (اجوبة الاستفتائات 133/2)

حضرت آیت الله فاضل لنکرانی: از هرنوع عمل که جنبه توجیه پذیری ندارد و موجب سوء استفاده مغرضان و موجب وهن مذهب می شود باید اجتناب شود با توجه به گرایشی که نسبت به اسلام و تشیع بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در اکثر نقاط جهان پیدا شده و ایران اسلامی به عنوان ام القرای جهان اسلام شناخته می شود و اعمال و رفتار ملت ایران به عنوان الگو و بیانگراسلام مطرح است، لازم است دررابطه با مسایل سوگواری وعزاداری سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام به گونه ای عمل شود که موجب گرایش بیشتر و علاقمندی شدیدتر به آن حضرت و هدف مقدس وی گردد. پیداست در این شرایط مساله قمه زدن نه تنها چنین نقش ندارد بلکه به علت عدم قابلت پذیرش ونداشتن هیچگونه توجیه قابل فهم مخالفین، نتیجه سوء بر آن مترتب خواهد شد. لذا لازم است شیعیان علاقمند به مکتب امام حسین علیه السلام از آن خودداری کنند و چنانچه در این مورد نذری وجود داشته باشد, نذر واجد شرایط صحت و انعقاد نیست.

(جامع المسائل622/1)

حضرت آیت الله مکارم شیرازی: اقامه عزای حسینی از افضل شعائر است، ولی باید از آنچه به بدن ضرر می رساند یا مایه وهن مذهب است پرهیز کرد.

 حضرت آیت الله تبریزی: عزاداری باید طوری باشد که موجب وهن بر شیعه نباشد. (استفتائات جدید، 456)

آوردن ادوات موسیقی به مساجد و اماکن مقدس:

سوال: خواندن اشعار مذهبی همراه با غنا و کف زدن با آهنگ مناسب لهو و لعب و آوردن تار و تنبور و موزیک و امثال آن به مساجد و حسینیه ها و مجالس اهلبیت علیه السلام چه صورت دارد؟

حضرت آیت الله صافی گلپایگانی: نعوذ بالله من شرور انفسنا، اعمال مرقوم همه حرام و اهانت به شعائر و مذهب و هتک مشاهد شریفه و مساجد و مخالف هدایتها و تعالیم عالیه دین و حرکت در مسیر افساد جامعه و نسل جوان و تحریف احکام است و از محرمات و احکام اولیه است. وارد کردن این ملاهی ومناهی در برنامهای عزاداری و جشنها و اعیاد اسلامی و مذهبی و مجالس دینی و مداحی اهل بیت علیه السلام از تسویلات شیطان و انحراف از هدایتهای سازنده قرآن کریم و موجب محرومیت از برکات و ثوابهای بسیار این برنامه هاست. حقیر به همه دست اندر کاران محترم و برگزار کنندگان عزیر این مراسم بسیار شریف که انشاالله مقصد اساسی ایشان تعظیم شعائر و اظهار ولایت و اردات به اهل بیت عصمت علیه السلام و تقرب به خداوند متعال است, جدا توصیه می کنم که در این مراسم و بلکه جامعه اسلامی را از این مناهی و ملاهی پاک و منزه نگاه دارند و این آیه شریفه را همیشه در نظر داشته باشند (قل هل نبئکم بالاخسرین اعمالا.کهف,103) از خداوند متعال قبول خدمات و زحمات و مساعی همگان مخصوصا جوانان عزیز را در تعظیم شعائر مذهبی مسئلت می نمایم.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی: جایز نیست.

 حضرت آیت الله سیستانی: غنا اشعار مذهبی به احتیاط واجب جایز نیست.

 حضرت آیت الله فاضل لنکرانی: غنا و رقص و کف زدن  همراه موسیقی مهیج ومطرب  حرام است، و احترام مساجد و حسینیه ها لازم است و انجام هر نوع عملی که باعث هتک و بی احترامی به مساجد و حسینیه ها و خلاف شان این مکانها باشد، مثل برگزاری عروسی و مجالس عقد و شادی همراه با دست زدن و ....جایز نیست.

حضرت آیت الله تبریزی: آوازه خوانی مناسب مجالس خوشگذرانی و نیز استعمال آلات لهو حرام است و آوردن آنها در اماکن مقدسه از جهت اینکه موجب وهن بر مقدسات می باشد حرمت دیگر دارد؟ خداوند تبارک و تعالی گمراهان را هدایت و به مومنین توفیق اطاعت و پیروی از دستورات دینی را عطا فرماید.

حضرت آیت الله بهجت: غنا و موسیقی مطرب و کف زدن لهوی جایز نیست و استعمال آلات ذکر شده در لهو حرام است و درغیر خلاف احتیاط واجب است بخصوص اگر موجب هتک اماکن محترمه باشد از این نظر هم حرمت دارد.

ولایت فقیه:

 سوال: بعضی می گویند دین از سیاست جداست، ولایت فقیه معنا ندارد و اصلا رهبر یک جامعه اسلامی نباید فقیه باشد. لطفا در این مورد ما را راهنمایی فرمایید.

حضرت آیت الله خامنه ای: ولایت فقیه (که عبارت است از حکومت فقیه عادل و دین شناس) حکم شرعی تعبدی است که مورد تایید عقل نیز می باشد و در تعیین مصداق آن روش عقلایی وجود دارد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شده است. مراد از ولایت مطلقه فقیه جامع الشرایط این است که دین حنیف اسلام (که آخرین دین آسمانی است و تا روز قیامت استمرار دارد) دین حکومت و اداره امور جامعه است، لذا همه طبقات جامعه اسلامی ناگزیر از داشتن ولی امر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسلامی را از شر دشمنان اسلام و مسلمین حفظ نماید و از نظام اسلامی پاسداری نموده و عدالت را در آن بر قرار و از ظلم و تعدی قوی بر ضعیف جلو گیری نماید, و وسایل پیشرفت و شکوفایی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را تامین کند. این کار در مرحله اجراممکن است با مطالع ومنافع و آزادی بعضی اشخاص  منافات داشته باشد. حاکم مسلمانان پس از اینکه وظیفه خطیر رهبری را طبق موازین شرعی برعهده گرفت، باید در هر مورد که لازم بداند تصمیمات مقتضی بر اساس فقه اسلامی اتخاذ کند و دستورات لازم را صادر نماید. تصمیمات واختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحا د مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امت مقدم و حاکم است و این توضیح مختصری درباره ولایت مطلقه است.(اجوبة الاستفتائات 24/1).

حضرت آیت الله صافی گلپایگانی: احکام دین مبین اسلام منحصر به عبادات، نماز و روزه و حج و خمس و زکات و اخلاقیات نیست. احکام اسلام شامل و فراگیر تمام نواحی حیات بشر است. ابواب معاملات، مثل بیع و اجاره و صلح و رهن و قرض. مزارعه و مساقات. ابواب سیاسی و نظام حیات مثل قضا و شهادت, حدود و دیات و ابواب نظام عائله, مثل نکاح و طلاق و نشوز و نفاقات و ابواب بسیار دیگر مثل وصیت و ارث و امور غیب و قصر و اموال عمومی و طرق و شوارع و حفظ امنیت و امر به معروف و نهی از منکر و دفاع و جهاد و..... که همه یا بیشتر انها از امور سیاسی, و ولائی است که همه باید مجری مشرعی و جواز از طرف شارع مقدس داشته باشد، چنان که این امور در همه ملتها محتاج به اجراو مدیر اجرایی است، بدیهی است مجری این احکام مهم که حفظ کیان جامعه است، باید عالم بر تمام جهات این احکام, و از همه ابعاد و وجهات آن مطلع باشد والا فساد کار او از اصلاح بیشتر می شود، و چنان کسی که حتما باید علاوه بر این صلاحیت علمی, صلاحیت اخلاقی داشته باشد کسی است که، به او فقیه جامع شرایط و مجتهد عالم عادل گفته می شود که ولایت او بر حسب ادله ثابت است.

 بدیهی است برای تصدی این مقام عقلا و شرعا کسی از چنین شخصی سزاوار تر و شایسته تر نیست. حال اگر این حقیقت را برخی به واسطه عدم اطلاع از برنامه های سیاسی و نظامی اسلام, و گسترش و وسعت احکام شرع, یا غراض دیگر نپسندند, ایراد به خودشان وارد است و خدا در قرآن کریم فرموده است (انَا هدیناه السبیل امَا شاکراًو امَاکفوراً) امید است خداوند متعال همه را به راه راست هدایت فرماید.(معارف دین 526/1)

خرافه ای دیگر:

چند سالی است در شب اول ماه ربیع الاول حرکتی در بعضی مساجد باب شده است، که به نظر می رسد شائبه بدعت و یا ترویج نوعی خرافه باشد. ماجرا بدین قرار است که در شب اول ماه ربیع الاول از حدود نیمه شب تا اذان صبح افرادی که غالبا خانمها هستند،  با در دست داشتن شمع پشت در مساجد مراجعه وبا کوبیدن به در مساجد و خواندن اذکاری توسل جسته و حاجات خود را طلب می نمایند، البته این عمل را تا هفت مسجد ادامه می دهند و خصوصا این حال توسل در هنگام اذان صبح به اوج خود می رسد. قابل ذکر است که از هر کدام که نسبت به علت این کار سوال می شود، این را مستند به شنیده های خود از بعضی خانمهای جلسه ای و جهت رفع هم و غم و برآورده شدن حاجات و تسلی دادن دل حضرت زهرا علیه السلام می گویند و معتقدند، بدین وسیله اتمام ماه صفر و امده ماه ربیع الاول را خبر می دهند. لذا از حضرت عالی استدعا دارد نظر خود را نسبت به چند سوال زیر اعلام فرمایید:

آیا چنین عملی مستند روایی دارد؟ آیا چنین عملی که در حال گسترش می باشد می تواند به عنوان یک حرکت شایسته مورد تاسی دیگران قرار بگیرد؟ در صورتی که عمل فوق از جمله خرافات و یا خدای نکرده نوعی بدعت باشد وظیفه ما در این خصوص چیست؟ با توجه به مزاحمتی که این گونه اعمال برای همسایگان مساجد دارد آیا ایجاد مزاحمت در نیمه شب برای همسایگان مساجد برای انجام عمل فوق الذکر مجوز شرعی دارد؟

حضرت آیت الله خامنه ای: عمل فوق الاشاره مستند روائی ندارد و شیوه قابل تایید نیست. اگر چه اصل اذکار وادعیه و طلب حاجات از خداوند متعال عمل پسندیده است، لیکن اشکال در شیوه عمل به نحو یاد شده است، آقایان علماءاعلام دامت افاضاتهم و مومنین ایَدهم تعالی با پند واندرز و موعظه و نصیخت از رواج چنین رفتارهایی که چه بسا ممکن است منتهی به وهن مذهب شود، جلوگیری نمایند. (کیهان 83/1/30).

حضرت آیت الله فاضل لنکرانی: مستند شرعی برای عمل فوق ملاحضه نشده است  و لازم است مومنین از اینگونه اعمال اجتناب نموده و برای قضاء حوائج و برآورده شدن حاجات از طرقی که در کتب ادعیه آمده است، استفاده نمایند. (جمهوری اسلامی83/1/29).

چهار شنبه سوری:

حضرت آیت الله صافی گلپایگانی: امت بزرگ و مسلمان ایران! شیعیان وجوانان متعهد و مخلص! فرزندان قرآن و نهج البلاغه ! امت توحید, امت حق و عدل وصدق و صلح! امت محمدعلیه السلام و شیعیه علی علیه السلام ! برادران و خواهرانی که اسلامیت را ملیت، هویت و افتخار خود می دانید و درمیدان های مختلف،همواره با آن ابراز وجود واعلام موجودیت می کنید و سرافراز و سربلند, با اسلام، به شعائر اسلام, به التزام و احکام اسلام و مدنیت اسلامی می بالید! عاشوراییان وصاحب الزمانیان! شما که همیشه ودرفرصتهایی مثل تقارن عاشورا و نوروز, هویت اسلامی خود را به نمایش گذارده و نشان داده اید آنچه پیش شما اصل است وهمه هدفها و حرکتها و افتخارات و برنامه ها و شعارها باید به سوی آن وبرای آن و برگرفته ازآن باشد، اسلام وولایت اهل بیت، علیه السلام است، روی سخن وعرایضم با شماست. با آن عده ای که درعوالمی سیرمی کنند و می خواهند با کارهایی مثل پریدن از روی آتش، سنتهای مرده را زنده کنند حرفی نداریم، ذرهم یاکلواو یتمتعوا ویلههم الامل فسوف یعلمون.

 روی سخن با شما برادران فرزندان علی علیه السلام - خواهران - دختران فاطمه زهرا سلام الله علیها- است.

 البته مراسم خرافی مثل چهار شنبه سوری، مناسب با شان، مقام، درک، بصیرت ومعرفت مردم شریف و مسلمان ایران نیست و کسانی که دراین مراسم شرکت می نمایند اکثرا نا آگاه و بی اطلاع می باشند و گروهی غرضشان ضربه زدن به هویت اسلامی جامعه است, در پشت ترویج این هویت زدایی، روشنفکر نماها و برخی نویسندگان و مطبوعات ملی گرا، شعار و دستگاه های تبلیغاتی بیگانه قرار دارند.

 اینها در گوشه و کنار دنیای اسلام، به اسم میراث ها و سنتها باستانی فرهنگ های جاهلی آنها را مطرح می کنند, مثلا در ایران عصرهای قبل از اسلام، در مصر دوره های فرعونها و زمانهایی که عروس نیل و آن خرافات عجیب غریب رایج بود و در این سو و آن سو وهر جا دستشان برسد برای کم رنگ کردن فرهنگ اسلام و مدنیت اسلامی تلاش می کنند.

 هم اکنون مساله حجاب در فرانسه و ضدیت با حقوق اولیه زن های مسلمان، عمق این توطئه ها را نشان می دهد. فرهنگ چها رشنبه سوری, فرهنگ ضد حجاب, فرهنگ به اصطلاح ملی گرایی, مبارزه با مدارس دینی، فشار شدید آمریکا برحکام بین المللی انرژی اتمی علیه ایران اسلامی, اوضاع فلسطین و افغانستان وعراق وده ها مسائل دیگر، همه حرکت در خط استیلا بر عالم اسلام و محو مدنیت آن می باشد وهمه در یک مسیر قرار دارد.

مسلمانان در چنین شرایطی باید اتحاد وآگاهی و ایستادگی و هشیاری خود را حفظ کنند واز مواضع وسنتهای خود عقب نروند، هدف دشمن را از احیای عادات کهن و مرده که چهارشنبه سوری در ایران نمونه ای از آن است درک نمایند.

 در خاتمه لازم به تذکر است که شنیده شد بعضی از مسئولین به عنوان کنترل دفع افسد به فاسد، در مقام رسمیت دادن به مراسم چهارشنبه سوری برآمده اند. حقیر, این اقدام را که حکایت از ضعف نیروهای کنترل کننده نظم می باشند، خلاف مصلحت و حرکت در مسیرهمان برنامه چهار شنبه سوری و رسمیت دادن به آن می دانم.

وما توفیقی الابالله علیه توکات و الیه انیب

استاد شهید آیت الله مطهری:

قرآن منشاهایی برای فکرهای بی ریشه که آنها را به درختان بی ریشه تشبیه می کند ذکر می کند. یکی ازآنها تقلید است. البته قرآن با کلمه تقلید مطلب را بیان نکرده است. با تعبیر دیگر بیان کرده است. تعبیر قرآن تبعیت کورکورانه از گذشتگان, از پدران, مادران, آباء و اجداد است. این هم از موضوعاتی است که قرآن روی آن زیاد تکیه کرده است و آن را منشاء لغزش و خطای بشر می داند و سخت انتقاد می کند. مثلا می گوید: آنها چنین می گویند:(انا وجدناآبائنا علی امة و انا علی آثارهم مقتدون) اینها می گویند: ما پدران خودمان را بر یک طریقه ای یافته ایم و ما هم همان طریقه پدران خودمان را می گیریم و می رویم, به تعبیرامروز: سنت گرایی. حالااین تعبیر صحیح است یا غلط و بهتر از این هم می توانستیم تعبیر پیدا کنیم. به هر حال این کلمه امروز رایج شده است. قرآن سنت گرایی را محکوم می کند اما اشتباه نشود! ضد سنت گرایی را هم قرآن محکوم می کند. هر دو را محکوم می کند. چطور؟ قرآن فقط عقل گرایی و منطق گرایی را تایید می کند. قرآن می گوید: هر امر به اصطلاح قدیمی وهر سنت قدیمی را به دلیل آن که گذشتگان ما چنین می کرده اند، نیاکان ما این چنین بوده اند وما باید راه نیاکان خودمان را برویم, انجام دادن, محکوم است، چرا؟ می گوید ممکن است نیاکانتان اشتباه کرده باشند، ممکن است نیاکانتان عقل و شعورنداشته باشند. آن که دلیل نمی شود. نیاکان ما در گذشته چنین می کرده اند، ما هم چنین می کنیم! چهار شنبه آخر اسفند می شود، بسیاری از خانواده ها (که باید بگوییم : خانواده های نادان) آتشی و هیزمی روشن می کنند، بعد آدمهای سُرومُرو گنده از روی آتش می پرند: ای آتش زردی من از تو, سرخی تو ازمن ! این چقدر حماقت است که می پرسیم : چرا چنین می کنید؟ می گویند: این یک سنتی است میان ما مردم، از قدیم پدران ما چنین می کرده اند. قرآن می گوید: اولو کان آباوهم لایعقلون شیئا.

اگرهم پدران گذشته تان چنین کاری می کردند  شما وقتی می بینید یک کار احمقانه است و دلیل حماقت پدران شماست رویش را بپوشانید. چرا این سند حماقت را سال به سال تجدید می کنید؟ این فقط یک سند حماقت است که کوشش می کنید این سند حماقت را همیشه زنده نگه دارید، ماییم که چنین پدر و مادرهای احمقی داشته ایم اولو کان آباوهم لا یعقلون شیئا.(نشریه نصیحت490)

 پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان:

سوال: با توجه به مفاد کنوانسیون رفع تبیض علیه زنان، آیا موارد تعارض این معاهده بین الملی با احکام اسلامی را به گونه ای ارزیابی می نمایی که با حذف برخی موارد جزیی آن به گونه ای که با روح کنوانسیون یعنی رفع هرگونه تمایز منافات نداشته باشد، بتوان موارد آن را با احکام اسلامی از میان برداشت و به این معاهده پیوست؟

حضرت آیت الله خامنه ای: پیوستن به معاهده مذکور برای مسلمانان ودولتهای کشورهای اسلامی، اگرپای بند به احکام نورانی وحیات بخش اسلام هستند جایز نیست، زیرا مفاد عهد نامه با بسیاری از احکام اسلام در تعارض و تضاد است، مگر آن که موارد تعارض اصلاح شود.

حضرت آیت الله فاضل لنکرانی: الحاق به معاهده مذکور که متضمن موارد خلاف شرع بین است جایز نیست و تقیید به قید مذکور (در چار چوب شرع) ازدائره لفظ تعدی نمی کند و در مقام عمل همان هدف سوئی که از چنین اموری دارند پیاده خواهد شد. خداوند مسلمانان را از شرور شیاطین حفظ فرماید.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی: بس شک این معاهده مخالف تعلیمات اسلام است و قیودی مانند تحفظ بر تعلیمات اسلامی وعدم مخالفت با شرع مشکلی را حال نمی کند، زیرا در این معاهده با صراحت نوشته شده شروطی که مخالف روح این معاهده است، قابل قبول نیست و به این ترتیب پس از امضای آن فشارهایی از خارج برای حذف این شرط که مخالف روح معاهده است وارد خواهد شد و ایادی داخلی نیزهر روز به بهانه ای به آن دامن می زنند و مطالبات نا مشروع خود را می طلبند توجه به دونکته  دیگر نیز لازم است و آن این که اولا: این معاهده نه تنها خدمتی به جامعه زنان ما نخواهد کرد بلکه همان بلاهایی را که در غرب بر سر آنها آورده است خواهد آورد و بنیان خانواده ها را متزلزل می کند. ثانیا: غربی ها به هر بهانه ای شده می خواهند فرهنگ غیر مذهبی خود را بر ما تحمیل کنند، دولتمردان ما باید بیدار باشند و ننگ تسلیم را نپذیرند.

جواب 2 به یقین جنبه های خلاف شرع این معاهده منحصر به آنچه دررساله های علمیه آمده است نیست، رساله های علمیه تنها بخشی از مهمترین مسائل مورد ابتلاء را بیان می کند.

حضرت آیت الله تبریزی: هر قانون و قرار دادی که مخالف احکام شرع مقدس اسلام بوده یا مطابقت با مصالح مسلمین نداشته یا عزت اسلام و مسلمین را در خطر بیندازد, شرعا اعتباری نداشته و اطاعت از آن جایز نیست و خود به خود ملغی است و گمان نشود که با این موافقت ها مستکبرین و اهل کفر راضی می شوند، آنان به کمتر ازمحو کامل اسلام راضی نخواهند شد و آنان که موافق این امور هستند باید بدانند که اسلام همیشه پیروز بوده و هست و یاران واقعی امام زمان علیه السلام در مماکت آن حضرت دین خدا را یاری خواهند کرد.

 حضرت آیت الله صافی گلپایگانی: با توجه به ماده یکم و دوم کنوانسیون مرقوم و مواد مشابه آن، به نظر حقیر ملحق شدن به صورت مطلق یا مشروط به آن عدول ظاهر و تنازل از مواضع عالیه اسلامی است.

 ماده دوم این کنوانسیون که از مواد اصلی و اساسی آن است، متضمن محکوم کردن بخش مهمی از احکام الهی اسلام است که برحسب نصوص کتاب و سنت و اجماع و ضرورت بین المسلمین، ثابت و حاکم است. امضاء و تصویب این کنوانسیون هویت اسلامی امضاء کننده و تصویب کننده آن را از هر هیئت یا مجلس باشد, مخدوش و زیر سوال می برد. در نظام جمهوری اسلامی که از برکت انقلاب شکوهمند اسلامی، باید اعضاء نهادهای آن همگان متعهد به اسلام وعمال نظام اسلام باشند، الحاق به مثل این کنوانسیون مورد قبول و تصویب هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی واقع نخواهد شد.


پیوندها:

1-سوره اسراء آیات 4 الی 7

2- تفسیر نمونه12/30


نویسنده مطلب: مریم گودرزی


تاریخ ارسال مطلب: ۰:۲۴ - ۱۳۹۶/۷/۲۷
ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر مربوطه در وب منتشر خواهند شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهند شد.


مهمترین مطالب
مهمترین مطالب گروه